Close

Grao

SAÍDAS PROFESIONAIS

A titulación en Ciencias do Mar é multidisciplinar e capacita para traballar en calquera ámbito ou temática relacionada co medio mariño e litoral. O nome profesional dos titulados en ciencias do mar é “ Oceanógrafo/a”.

(Podes acceder tamén a este documento desde a conta de Instagram de @bioemprender ou desde www.bioemprender.com, suxeito a unha licenza Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-Compartir Igual 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0))

É o/a profesional, principalmente persoas tituladas en Ciencias do Mar, aínda que tamén noutras titulacións, que posúen unha formación específica en todos os campos relacionados co medio mariño e litoral e desenvolven a súa actividade profesional neste ámbito.

 • Elaboración de peritaxes, informes e proxectos.
 • Xestión de actuacións e coordinación de equipos.
 • Execución de plans de mellora.
 • Implementación e desenvolvemento de programas de transferencia tecnolóxica.
 • Realización de campañas oceanográficas.
 • Asistencia e asesoramento no medio mariño.
 • Docencia, divulgación e sensibilización.
 • Manexo e aplicación de sistemas de información xeográfica (GIS).
 • Dirección e realización de ensaios en laboratorio.
 • Xestión de plantas desalinizadoras.
 • Explotación de recursos químicos mariños para farmacoloxía, cosmética, sector enerxético, industria química…
 • Aplicación oceanográfica da teledetección.
 • Meteoroloxía e Climatoloxía.
 • Evolución de verteduras.
 • Aproveitamento enerxético.
 • Aplicación de técnicas, de análises de datos e teoría dos fenómenos físicos mariños.
 • Xestión e deseño de mareógrafos, boias meteorolóxicas e boias oceanográficas.
 • Realización de labores de inspección e extensión pesqueira.
 • Asesoramento en tecnoloxías de explotación, avaliación e xestión.
 • Realización de peritaxes e asistencia técnica a confrarías de pescadores.
 • Deseño, planificación e xestión de explotacións e plantas de acuicultura.
 • Dirección e realización de análise microbiológicos, patolóxicos e de sanidade animal.
 • Supervisión e dirección de lonxas.
 • Aplicación de técnicas de bioloxía molecular e xenética ao cultivo e repoboación.
 • Desenvolvemento e planificación de estudos aplicados á enxeñería civil como paso previo ás actuacións no medio mariño.
 • Avaliación e prevención de riscos no sector marítimo.
 • Elaboración e execución de plans de ordenación do litoral.
 • Xestión de actividades de lecer e turismo, centros de interpretación ambiental, parques e espazos naturais protexidos e centros de recuperación de especies mariñas ameazadas.
 • Consultoría e asesoramento ambiental.
 • Xestión de catástrofes naturais.
 • Planificación, dirección e xestión de portos.
 • Xestión de estacións de depuración de augas.
 • Xestión de acuarios e museos relacionados co medio mariño.
 • Explotación de recursos xeolóxicos mariños.
 • Elaboración de batimetrías, cartografías e prospección geofísica.
 • Modelización de procesos xeolóxicos nos océanos.
 • Rexeneración de praias.
 • Porque ten unha formación multidisciplinar.
 • Porque está preparado para adaptarse aos cambios.
 • Porque entende de recursos mariños.
 • Porque coñece os fenómenos que teñen lugar nos océanos.
 • Porque sabe onde recorrer para buscar información.
 • Porque ten visión empresarial.
 • Porque ten capacidade de traballar en equipo.
 • Asesorías e Consultorías.
 • Empresas de Enxeñería Civil.
 • Confrarías de Pescadores.
 • Conserveiras.
 • Plantas de Acuicultura.
 • Centros de investigación.
 • Outras entidades públicas e privadas.

Competencias

Segundo a clasificación utilizada polo Ministerio de Educación no Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), defínense 4 tipos de competencias diferenciadas polo seu nivel de concreción:

Competencias básicas

Son as competencias definidas polo ministerio para os títulos de grao e máster dentro do RD 861/2010. Defínense como as condicións xerais que debe posuír o estudantado para concluír a aprendizaxe e ter autonomía persoal no grao e no máster.

CB1 Que os e as estudantes teñan demostrado posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e soe atoparse a un nivel que, se ben se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
CB2 Que os e as estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que soen demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB3 Que as e os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
CB4 Que os e as estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado.
CB5 Que as e os estudantes teñan desenvolvido aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

Competencias xerais

Son competencias que se refiren ás capacidades xerais que adquiren os/as titulados/as universitarios. Poden ser comúns a varios títulos.

CG1 Coñecer e empregar o vocabulario, conceptos, principios e teorías relacionadas coa oceanografía e aplicar todo o aprendido nunha contorna profesional e/ou de investigación.
CG2 Planificar e executar traballos de campo e de laboratorio, aplicando as ferramentas e técnicas básicas para a mostraxe, adquisición de datos e análise na columna de auga, fondo e subsolo.
CG3 Recoñecer e implementar boas prácticas de medida e experimentación, e traballar de xeito responsable e seguro tanto en campaña como en laboratorio.
CG4 Xestionar, procesar e interpretar os datos e información obtidos tanto en campo como en laboratorio.
CG5 Elaborar, executar e redactar proxectos básicos ou aplicados desde unha perspectiva multidisciplinar en oceanografía.

Competencias transversais

Son aquelas competencias xenéricas, comúns á maioría das profesións e que se relacionan coa posta en práctica integrada de aptitudes, trazos de personalidade, coñecementos e valores adquiridos.

CT1 Desenvolver a capacidade de busca, análise e síntese da información orientada á identificación e resolución de problemas.
CT2 Adquirir a capacidade de aprender de forma autónoma, continua e colaborativa, organizando e planificando tarefas no tempo.
CT3 Comprender o significado e aplicación da perspectiva de xénero nos distintos ámbitos de coñecemento e na práctica profesional co obxectivo de acadar unha sociedade máis xusta e igualitaria.
CT4 Capacidade para comunicarse por oral e por escrito en lingua galega.
CT5 Incorporar no exercicio profesional criterios de sostibilidade e compromiso ambiental. Adquirir habilidades no uso equitativo, responsable e eficiente dos recursos.

Competencias específicas

Son propias de cada título e están relacionadas con el conocimientoco coñecemento concreto que se adquire durante o desenvolvemento formativo, proporcionándolle unha identidade propia, e oriéntanse á consecución dun perfil específico de egresado. Unha das características distintivas dos egresados en Ciencias deo Mar é o carácter multidisciplinario de coñecementos adquiridos na titulación. Por iso, as competencias específicas definíronse no marco dos cinco ámbitos principais das Ciencias: Matemáticas, Física, Química, Bioloxía e Xeoloxía. Relaciónanse directamente coas materias do plan de estudos. Están centradas en coñecementos teóricos e prácticos que o alumnado debe adquirir para obter a titulación e desempeñar unha profesión relacionada.

CE1 Coñecer a un nivel xeral os principios fundamentais das ciencias: Matemáticas, física, química, bioloxía e xeoloxía.
ÁMBITO MATEMÁTICAS CE2 Adquirir coñecementos básicos de matemáticas (cálculo diferencial e integral) e estatística.
ÁMBITO FÍSICA CE3 Describir o funcionamento da circulación global do océano, os seus forzamentos e as súas implicacións climáticas.
CE4 Saber, analizar e interpretar as propiedades físicas do océano de acordo coas teorías actuais, así como coñecer os instrumentos e técnicas de mostraxe máis relevantes.
CE5 Formular as ecuacións de conservación da masa, a enerxía e o momento para fluídos xeofísicos e resolvelas en procesos oceánicos básicos.
ÁMBITO QUÍMICA CE6 Adquirir os fundamentos e a terminoloxía dos procesos químicos.
CE7 Aplicar ao medio mariño e costeiro os principios e métodos utilizados en Química.
CE8 Coñecer os principais contaminantes, as súas causas e efectos no medio mariño e costeiro.
ÁMBITO BIOLOXÍA CE9 Adquirir coñecementos básicos sobre a organización estrutural e funcional e a evolución dos organismos costeiros e mariños.
CE10 Coñecer a diversidade biolóxica e o funcionamento dos ecosistemas costeiros e mariños.
CE11 Aplicar os coñecementos e técnicas adquiridos á caracterización e uso sostible dos recursos vivos e os ecosistemas costeiros e mariños.
ÁMBITO XEOLOXÍA CE12 Adquirir coñecementos sobre procesos e produtos relacionados cos ciclos xeolóxicos internos e externos.
CE13 Adquirir as técnicas e metodoloxías sedimentolóxicas, xeoquímicas e xeofísicas básicas empregadas en identificación, aproveitamento e sostibilidade dos recursos naturais dos medios litorais e mariños.
CE14 Coñecer conceptos e feitos básicos do cambio global obtidos a partir de rexistros xeolóxicos.

PRESENTACIÓN

Universidade titular

Universidade de Vigo

CIF: Q-8650002-B

Representante legal da universidade

Reitor: Manuel Joaquín Reigosa Roger

Centro responsable do título

Facultade de Ciencias do Mar

Responsables do título (Equipo decanal)

Decano: Miguel Ángel Nombela Castaño

Vicedecana: Elsa Vázquez Otero

Vicedecano: Óscar Nieto Palmeiro

Secretaria: Rita González Villanueva

Dirección a efectos de notificación

Coordinación

Coordinador de Grao: Irene Alejo Flores

Coordinador 1º curso: Marta Mª Mato Corzón

Coordinador 2º curso: José Mª Sánchez Fernández

Coordinador 3º curso: Mariano Lastra Valdor

Coordinador 4º curso: Guillermo Francés Pedráz

Coordinadora de TFG: Guillermo Francés Pedráz

Coordinador de Prácticas Externas: Jesús Souza Troncoso

Coordinadora de Calidade: Óscar Nieto Palmeiro

DESCRICIÓN DO TÍTULO

Universidade solicitante

Nome da Universidade Universidade de Vigo
CIF Q8650002B
Centro responsable do título Facultade de Ciencias do Mar

Datos básicos do título

Denominación do título Grao en Ciencias do Mar
Centro/s onde se imparte o título Facultade de Ciencias do Mar
Título conxunto (Si/Non) Non
Universidades participantes Non procede
Rama de coñecemento Ciencias
Código ISCED (incluír 1 obrigatorio, máximo 2) 440- Ciencias Físicas, químicas, xeolóxicas
443- Xeoloxía e Meteoroloxía
Indicar se habilita para profesión regulada Non

Datos asociados ao centro (indicar esta información para cada un dos centros)

Modalidade de ensinanza (presencial, semipresencial, a distancia) Presencial
Número de prazas máximas de novo ingreso ofertadas no primeiro curso de implantación por modalidade de ensinanza 70
Número de prazas máximas de novo ingreso ofertadas no segundo curso de implantación por modalidade de ensinanza
Linguas empregadas no proceso formativo (só das materias obrigatorias) Castelán, galego
Número de ECTS do título 240
Tempo completo Tempo parcial
ECTS matrícula mínima ECTS matrícula máxima ECTS matrícula mínima ECTS matrícula máxima
1eiro curso 60 60 18 47
Resto cursos 48 78 18 47

OBXECTIVOS

Os obxectivos para o Grao en Ciencias do Mar recóllense no Libro Branco da titulación publicado pola ANECA. Este título cualifica para o exercicio profesional en todas aquelas actividades profesionais que garden relación coas Ciencias do Mar e o seu desenvolvemento científico-técnico e docente, en acordo cos criterios de definición da Educación Superior en Ciencias do Mar propostos pola UNESCO (1971):

“Os obxectivos básicos da formación universitaria en Ciencias do Mar son a capacitación de científicos para:

 • Realizar investigacións nos diferentes campos.
 • Prestar asesoramento en materias das que son competentes como recursos mariños, temas ambientais, impactos, etc., como resultado da petición das Administracións públicas ou de empresas.
 • Formar á súa vez a outros científicos e técnicos.”