Close
Menu

Xunta e Comisións

XUNTA DE FACULTADE

1. A Xunta de Centro é o órgano colexiado de representación e de decisión do centro. Está composta polo decano ou decana, que a preside, e polo seguinte conxunto de membros adscritos ao centro:

a) O equipo decanal ou directivo.

b) Todo o profesorado con vinculación permanente á Universidade, que constituirá o 51% da Xunta de Centro.

c) Unha representación do persoal docente e investigador sin vinculación permanente á Universidade, que corresponderá ao 9% da Xunta de centro. En calquera caso, por lo menos o 80% corresponderá ao persoal docente e investigador con dedicación con dedicación a tiempo completo.

d) Unha representación do alumnado, que constituirá o 30% da Xunta de Centro.

e) Unha representación do persoal de administración e servizos, que constituirá o 10% da Xunta de Centro.

2. Os membros electos da Xunta de Centro serán renovados cada dous anos.

Documentación relacionada:

Estatutos da Universidade de Vigo, Artígo 42.

Membros da Xunta da Facultade

COMISIÓNS

As comisións delegadas da Xunta de Centro son grupos de trabajo organizados por temáticas específicas. Así, na Facultade de Ciencias do Mar existen as seguintes Comisións delegadas:

Decano: Michel Nombela

Vicedecana 1: Elsa Vázquez

Vicedecano 2: Óscar Nieto

Secretario: Gabriel Rosón

PDI A 1: Fran Ramil

PDI A 2: Nuria Pedrol

PDI A 3: Emilio Fernández

Alumnado 1: Noelia San José Caminero

Alumnado 2: Aurora Menéndez García

Decano: Michel Nombela

Vicedecana 1: Elsa Vázquez

Vicedecano 2: Óscar Nieto

Secretario: Gabriel Rosón

Coordinadora de Grao: Irene Alejo

Coordinadora de 1º: Marta Mato

Coordinador de 2º: José María Sánchez

Coordinador de 3º: Pedro Besada

Coordinador de 4º: Guillermo Francés

Alumnado 1: Elena Martínez Martínez

Alumnado 2: Noelia San José Caminero

Decano: Michel Nombela

Vicedecana 1: Elsa Vázquez

Vicedecano 2: Óscar Nieto

Secretario: Gabriel Rosón

PDI A 1: Mariano Lastra

PDI A 2: Javier García Cutrín

PDI A 3: Soledad García Gil

Alumnado 1: Sonia Vila Represas

Alumnado 2: Sara Martín Alis

Invitada: Isabel Caride (Jefa de Área de Estudios de Grado)

Representante equipo decanal 1: Michel Nombela

Vicedecana de Mobilidade: Elsa Vázquez

PDI A 1: Josefina Lucy Amigo

PDI A 2: Jesús Souza

PDI A 3: Inmaculada Prieto

Alumnado 1: ​Vanessa S. Matamala Collao​​

Alumnado 2: Helena Barreiro Fonta​

Decano: Michel Nombela

Coordinador de Calidade: Óscar Nieto

Coordinadora de Grao: Irene Alejo

Coordinadora do MIO: Eva Teira

Enlace de igualdade: Paz Alonso

Representante de todo o PDI: Bernardino González

Representante de todo o alumnado: Sara Rubio Gala

Representante dos Egresados: Estefanía Paredes

Representante da sociedade (empleadores, institucións, outros grupos de interese): Jorge de los Bueis

Administradora do Centro: María Fariza

Secretario: Gabriel Rosón

Coordinadora Titulación: Irene Alejo

Secretario da Facultade: Gabriel Rosón

Vogal titular PDI 1: Fuencisla Sanjuán

Vogal titular PDI 2: Marta Pérez

Vogal titular PDI 3: Manuel Besada

Vogal suplente PDI 1: Óscar Nieto

Vogal suplente PDI 2: Juanjo Pasantes

Alumnado 1: Sonia Vila Represas

Alumnado 2: Elena Martínez Martínez

Decano: Michel Nombela

Representante equipo decanal 1: Óscar Nieto

PDI 1: Gonzalo Méndez

PDI 2: Celia Olabarria

PDI 3: Jorge Domínguez Martín

Alumnado 1: Vanessa S. Matamala Collao

Alumnado 2: Sara Rubio Gala

Aurora Menéndez García

Elena Matínez Martínez

Helena Barreiro Fonta

Noelia San José Caminero

Sara Martín Alís

Sara Rubio Gala

Sonia Vila Represas

Vanessa S. Matamala Collao