Close

Acreditación de títulos

O Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios oficiais, modificado polo Real Decreto 861/2010, de 2 de xullo, establece no seu artigo 24.2 que: “Antes do transcurso de seis anos a contar desde a data da súa verificación inicial ou desde a da súa última acreditación, os títulos universitarios oficiais de Grao e Doutoramento, deberán renovar a súa acreditación de acordo co procedemento e prazos que as Comunidades Autónomas establezan en relación coas universidades no seu ámbito competencial. Así mesmo, os títulos de Máster deberán someterse ao indicado procedemento antes do transcurso de catro anos ”. No artigo 27 bis establécese que a acreditación inicial dos títulos oficiais debe ser renovada periodicamente a partir da data da súa verificación por parte do “Consello de Universidades”.

A titulación de Grao en Ciencias do Mar implantada no curso 2009-10, someterase ao seu primeiro proceso de acreditación o próximo curso 2016-17. Este procedemento consta de dúas partes diferenciadas:

1. A elaboración dun autoinforme onde, desde o centro, valórese a implantación do título, analizando os resultados académicos, o perfil de ingreso/egreso, a inserción laboral dos nosos egresados, entre outros indicadores.

2. Unha visita de expertos externos á Universidade.

A Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) será a encargada de realizar a valoración para a renovación da acreditación, de acordo cos protocolos de avaliación que se estableceron conxuntamente entre as axencias de avaliación europeas.

Os obxectivos da renovación da acreditación dos títulos universitarios oficiais son:

a. Asegurar a calidade do programa formativo ofertado de acordo cos niveis de cualificación establecidos e os criterios expresados na normativa legal vixente.

b. Garantir que a calidade dos resultados obtidos no desenvolvemento dos ensinos universitarios oficiais correspóndese cos compromisos adquiridos e verificados polo órgano de avaliación correspondente.

c. Comprobar que o título tivo un proceso de seguimento apropiado e que se utilizou a información cuantitativa e cualitativa dispoñible para analizar o seu desenvolvemento, xerar e pór en marcha as propostas de mellora pertinentes.

d. Asegurar a dispoñibilidade e accesibilidade da información pública, válida, fiable, pertinente e relevante que axude na toma de decisións dos estudantes e outros axentes de interese do sistema universitario de ámbito nacional e internacional.

e. Achegar recomendacións e/ou suxestións de mellora para o título que apoien os procesos internos de mellora de calidade do programa formativo e o seu desenvolvemento, e que haberán de ser tidos en conta en futuros seguimentos e renovacións da acreditación.

Por tanto, a avaliación para a renovación da acreditación baséase tanto no cumprimento dos compromisos asumidos para a impartición da titulación, como nos resultados obtidos polo título.