Close

Calidade

Dacordo cos Reais Decretos 1393/2007 e 861/2010 (que modifica ao anterior), polos que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, todos os títulos que se imparten na Facultade de Ciencias do Mar integranse nun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), e participan nos programas de Verificación, Acreditación e Seguemento de Títulos. A comisión de garantía de calidade, presidida polo decanato da facultade, é o órgano encargado da planificación das tarefas relacionadas coa implantación e seguemento do SGIC.