Close

2 mayo, 2013

Xunta de Facultade

«1. A Xunta de Centro é o órgano colexiado de representación e de decisión do centro. Está composta polo decano ou decana, que a preside, e polo seguinte conxunto de membros adscritos ao centro:

a) O equipo decanal ou directivo.

b) Todo o profesorado con vinculación permanente á Universidade, que constituirá o 51% da Xunta de Centro.

c) Unha representación do persoal docente e investigador sin vinculación permanente á Universidade, que corresponderá ao 9% da Xunta de centro. En calquera caso, por lo menos o 80% corresponderá ao persoal docente e investigador con dedicación con dedicación a tiempo completo.

d) Unha representación do alumnado, que constituirá o 30% da Xunta de Centro.

e) Unha representación do persoal de administración e servizos, que constituirá o 10% da Xunta de Centro.

2. Os membros electos da Xunta de Centro serán renovados cada dous anos.»

Estatutos da Universidade de Vigo, Artigo 42.

Documentación relacionada:

Membros da xunta da facultade

2 mayo, 2013