Universidade de Vigo
Nome do centro
Cabeceira

 

Os RD 1393/2007 do 29 de outubro de 2007, e o 861/2010 do 2 de xullo de 2010, polos que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, exixen para a verificación e acreditación dun título a incorporación dun sistema de garantía interna para a avaliación, seguemento e mellora da calidade da oferta formativa. Para dar cumplimento a este requerimento, a Facultade de Ciencias do Mar da Universidade de Vigo elaborou un Sistema de Garantía Interna de Calidade en colaboración co Área de Calidade da Universidade de Vigo.