Close

Planificación Académica

Estrutura dos ensinos: distribución do plan de estudos en créditos ECTS por tipo de materia. Explicación xeral da planificación do Plan de Estudos

A proposta de grao que se propón, en liña co resto da UE, configura uns estudos de Grao máis curto que as actuais licenciaturas no que unha elevada porcentaxe das materias será común (75%) ás facultades de ciencias do mar españolas segundo acordo da conferencia de decanos na elaboración do libro branco.

Para establecer a estrutura dos estudos de Ciencias do Mar tívose en consideración todos os aspectos analizados en puntos anteriores así como as pautas establecidas no libro branco, as liñas mestras que se seguiron reflíctense nas seguintes formulacións e consideracións xerais do título:

  • Programación dunha duración do grao que permita aos egresados acudir con garantías de éxito ao mercado laboral, por iso proponse un Plan de Estudos de 240 créditos ECTS (4 anos).
  • O grao está organizado aproximadamente en tres etapas, correspondéndose a primeira cunha homoxeneización en Ciencia Básica (dous primeiros semestres), unha segunda con materias que achegan coñecementos e técnicas transversais ás ciencias mariñas (fundamentalmente no terceiro e cuarto semestre), e a terceira (quinto ao oitavo semestre) cuxa formación supón fundamentalmente unha preparación para a vida laboral no marco europeo.
  • Esta estrutura está de acordo coas recomendacións da UNESCO e o espírito emanado da declaración de Galway apuntada en anteriores puntos da presente memoria.
  • A porcentaxe de contidos comúns a todas as titulacións de grao de ciencias do mar, segundo acordo da conferencia de decanos, será do 75%, para así obter unha formación o máis homoxénea posible. A porcentaxe de contidos propios para cada universidade que propoña este grao redúcese ao 25%.
  • Os contidos comúns obrigatorios e instrumentais situaranse nos primeiros anos da Titulación.

A elección desta porcentaxe elevada de contidos comúns xa foi xustificado no libro branco de ciencias do mar e fundamentalmente obedece a:

  • As características dos procesos e problemas aos que pretenden dar resposta as Ciencias do Mar.
  • O estudo dos plans de estudos vixentes mostra xa un alto Grao de similitude nos programas dos plans de estudos das Facultades de Valencia, Las Palmas e Cádiz.
  • Facilitar a mobilidade dos estudantes de Ciencias do Mar entre as diversas Universidades de España e Europa.
  • Facilitar o proceso de Converxencia Europea.
  • O modelo escollido permite o desenvolvemento de especializacións máis concretas nos post-graos, nos cales si poden contemplarse diferenzas substanciais en función das características dos mesmos.

A continuación exponse o deseño curricular do proxecto de título dando resposta a dous epígrafes: A) Mecanismos de coordinación docente cos que conta o título; e B) organización modular do plan, ECTS, materias e materias que conforman cada módulo, secuenciación do proceso de ensino-aprendizaxe e temporalización.

A) Mecanismos de coordinación docente cos que conta o título

O deseño, desenvolvemento, seguimento e avaliación do proceso de formación conta cos seguintes mecanismos de coordinación:

1. Profesor titor de primeiro curso (cuxa función é orientar aos alumnos recentemente ingresados nas actividades universitarias)

2. Profesor-coordinador de curso (responsable do seguimento e avaliación)

3. Comisión de avaliación e actualización das guías docentes. Dita comisión estará composta polos profesores das materias e materias de cada curso e/ou no seu caso módulos.

4. O equipo decanal como responsable da coordinación docente da titulación.

O sistema interno de garantía de calidade ( SGIC) desta Facultade recolle no seu procedemento PC06 o procedemento de planificación e desenvolvemento do ensino, e no PC02 que regula o procedemento para a revisión e mellora da titulación de Ciencias do Mar

DIAGRAMA DE FLUXO DO PROCEDEMENTO PC06

FICHA RESUMO DO PROCEDEMENTO PC06

ÓRGANOS / UNIDADES RESPONSABLES DESEÑO – Equipo Decanal
– Coordinadores horizontais /verticais
– Departamentos
– PDI
APROBACIÓN – Xunta de Facultade
EXECUCIÓN – Equipo Decanal
– Coordinadores horizontais e verticais
– Departamentos
– PDI
SEGUIMENTO E MELLORA – Equipo Decanal do Centro
– Comisión de Garantía de Calidade
– Coordinador de Calidade
OUTROS ÓRGANOS IMPLICADOS (EXTERNOS AO CENTRO) – Vicerreitorado de Titulación e Converxencia Europea
– Vicerreitorado de Profesorado
GRUPOS DE INTERESE IMPLICADOS E MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Estudantes: a través dos seus representantes na CGC, participando nas enquisas de satisfacción, presentando as reclamacións e suxerencias que considere oportunas.
PDI: a través dos seus representantes na CGC, participando nas enquisas de satisfacción, presentando as reclamacións e suxerencias que considere oportunas e desenvolvendo as accións de acordadas na Guía docente de materia.
PAS: a través dos seus representantes na CGC e participando nas enquisas de satisfacción e presentando as reclamacións e suxerencias que considere oportunas.
Egresados: a través dos seus representantes na CGC, participando nas enquisas de satisfacción e presentando as reclamacións e suxerencias que considere oportunas.
Empregadores: a través dos seus representantes na CGC, participando nas enquisas de satisfacción e presentando as reclamacións e suxerencias que considere oportunas
Administracións Públicas: Achegando e tomando as decisións que lle competen.
Sociedade en xeral: Analizando e reaccionando ás accións establecidas e os resultados obtidos.
INFORMACIÓN DE RESULTADOS O Equipo Decanal promoverá o cumprimento da Planificación aprobado e informará dos resultados da Planificación e Desenvolmento do ensino alcanzados.
MECANISMOS TOMA DE DECISIÓNS Ver apartados 5 e 6 do procedemento.
RECOLLIDA E ANÁLISE DE INFORMACIÓN A Área de Calidade da Universidade de Vigo, xunto coa Comisión de Garantía de Calidade do Centro e o Coordinador de Calidade recollerá a información oportuna.
SEGUIMENTO, REVISIÓN E MELLORA Tras a análise da información, a CGC elaborará un informe de resultados, propoñendo as melloras que se consideren oportunas. A CGC propón así mesmo as modificacións e melloras ao proceso cando sexa necesario.
INFORMACIÓN PÚBLICA O Equipo Decanal, xunto co/a Coordinador/a de Calidade e a Comisión de Garantía de Calidade analizarán e promoverán a información pública pertinente á vista dos resultados obtidos, coa finalidade de manter un permanente fluxo de comunicación adecuado cos distintos implicados e grupos de interese.
As Guías docentes de Titulación e Materia serán publicadas garantindo o acceso ás mesmas de todos os implicados e principalmente aos alumnos, destinatarios principais.
Esta información será publicada como mínimo na páxina web do Centro, nas Guías de Titulación e Materia e nos taboleiros de anuncio do Centro.

DIAGRAMA DE FLUXO DO PROCEDEMENTO PC02

FICHA RESUMO DO PROCEDEMENTO PC02

ÓRGANOS / UNIDADES RESPONSABLES DESEÑO – Comisión de Garantía de Calidade do Centro
APROBACIÓN – Xunta de Facultade
EXECUCIÓN – Equipo Decanal do Centro
– Comisión de Garantía de Calidade do Centro
– Coordinador de Calidade
SEGUIMENTO E MELLORA – Equipo Decanal do Centro
– Comisión de Garantía de Calidade
– Comisión responsable do seguimento do Título
OUTROS ÓRGANOS IMPLICADOS (EXTERNOS AO CENTRO) – Órganos de Goberno de U. Vigo
GRUPOS DE INTERESE IMPLICADOS E MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Estudantes: a través dos seus representantes na CGC, participando nas enquisas de satisfacción e presentando as reclamacións e suxerencias que considere oportunas.
PDI: a través dos seus representantes na CGC, participando nas enquisas de satisfacción e presentando as reclamacións e suxerencias que considere oportunas.
PAS: a través dos seus representantes na CGC, participando nas enquisas de satisfacción e presentando as reclamacións e suxerencias que considere oportunas.
Egresados: a través dos seus representantes na CGC, participando nas enquisas de satisfacción e presentando as reclamacións e suxerencias que considere oportunas.
Empregadores: a través dos seus representantes na CGC, participando nas enquisas de satisfacción e presentando as reclamacións e suxerencias que considere oportunas.
Administracións Públicas: Achegando e tomando as decisións que lle competen.
Sociedade en xeral: Analizando e reaccionando ás accións establecidas e os resultados obtidos.
INFORMACIÓN DE RESULTADOS O Equipo Decanal xunto coa Comisión de Garantía de Calidade, e a Comisión designada para o seguimento do Título informarán aos distintos implicados acerca dos resultados asociados ao título ou títulos e coordinarán as accións de mellora pertinentes.
MECANISMOS TOMA DE DECISIÓNS Ver apartados 5 e 6 do procedemento.
RECOLLIDA E ANÁLISE DE INFORMACIÓN El Área de Calidade da Universidade de Vigo, xunto coa Comisión de Garantía de Calidade do Centro e o Coordinador de Calidade recollerá a información oportuna.
SEGUIMENTO, REVISIÓN E MELLORA Tras a análise da información, a CGC elaborará un informe de resultados, propoñendo as melloras que se consideren oportunas. A CGC propón así mesmo as modificacións e melloras ao proceso cando sexa necesario.
INFORMACIÓN PÚBLICA O Equipo Decanal, xunto coa Comisión de Garantía de Calidade e o coordinador de Calidade analizarán e promoverán a información pública pertinente á vista dos resultados obtidos e coa finalidade de manter permanentemente un fluxo de comunicación adecuado cos distintos implicados e grupos de interese.
Esta información será publicada como mínimo na páxina web do Centro.

B) Organización modular do plan, ECTS, materias e materias que conforman cada módulo, secuenciación do proceso de ensino-aprendizaxe e temporalización

A organización do grao estableceuse nun sistema modular. As materias están organizadas en materias de 6 créditos seguindo as recomendacións adoptadas para o conxunto da Universidade de Vigo (ver gráfico na páxina seguinte).

Tipos créditos A cursar polo/a alumno/a Oferta do centro
Formación básica (FB) 60 60
Obrigatorios 150 150
Optativos 18 54
TFG 12 12
240 276

B.1) Traballo fin de grao:

O alumno para realizar o traballo fin de grao necesitará a figura dun profesor titor que lle propoña un proxecto para ser desenvolto por este. A avaliación será continua a través do seguimento do traballo. Farase unha valoración da memoria e da exposición diante do tribunal sendo a cualificación final numérica de 0 a 10 segundo a lexislación vixente.

B.2) Prácticas profesionais:

Para a realización das prácticas profesionais designarase un/a profesor/a titor/a que, en coordinación coa empresa, avaliará o traballo continuado do alumno/a. A Cualificación final será numérica de 0 a 10 segundo a lexislación vixente.

Permanencia:

Con relación á permanencia do alumnado a Facultade acollerase á normativa vixente.